REGULAMIN KORZYSTANIA USŁUG W ADAMCZYK BEAUTY CLINIC

I Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin” korzystania z usług ADAMCZYK BEAUTY CLINIC przy ul. Grunwaldzkiej 55/2 w Pruszczu Gdańskim stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego, który to określa ogólne warunki umowy – prawa i obowiązki stron takiej transakcji ,jak zakup usług lub towarów, a także zakres ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie instytutbeautyderm.pl oraz bezpośrednio w Instytucie.

 

Definicje :

  • „Cennik” – aktualny cennik zawierający ceny usług oraz towarów dostępny na stronie adamczykbeautyclinic.pl oraz w „Adamczyk Beauty Clinic”. Kwoty podane w cenniku są ceną brutto podaną w polskich złotych. 
  • „Umowa” – rezerwacja, przedpłata i podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Adamczyk Beauty Clinic jest równoważna z zawarciem umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług w Adamczyk Beauty Clinic świadczy o akceptacji niniejszego „Regulaminu”.
  • „Zabieg” – określa zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, medycyny estetycznej lub każdy inny dostępny w aktualnej ofercie Adamczyk Beauty Clinic.
  • „Klient” – osoba pełnoletnia, osoba fizyczna. Dopuszcza się osoby małoletnie powyżej 10 roku życia wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
  • „Pracownik” – określa pracownika lub firmę podwykonawczą wykonującą „zabieg” w profesjonalny sposób, po wcześniejszym przeszkoleniu zgodnie ze sztuką.
  • „Dokumenty” – dokumentacja niezbędna do klasyfikacji „Klienta” do zabiegu, „Klient” zobowiązany jest do wypełnienia „Ogólnej Karty Klienta”, „Zgody na przechowywanie danych osobowy”, „Zgody na komunikację telefoniczną/mailową” oraz innej Karty tematycznej dotyczącej konkretnego zabiegu.
  • „Promocja” – może dotyczyć ceny serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu, a także indywidualnych promocji dla stałych klientów. 

    Zawarcie „Umowy” z Adamczyk Beauty Clinic jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego „Regulaminu” oraz niezgłoszeniem żadnych do niego zastrzeżeń.

    Płatność – w Adamczyk Beauty Clinic akceptowane są następujące formy płatności : płatność gotówką, kartą i przelew bankowy na rachunek Adamczyk Beauty Clinic.

    Płatność przelewem uznana jest za dokonaną w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie Adamczyk Beauty Clinic.

    Po dokonaniu płatności klient otrzymuje dowód zakupu.

    Zakupione ”Zabiegi” lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji gdy zabieg zostanie wykonany niezgodnie ze sztuką.

II Zakres usług świadczonych przez Adamczyk Beauty Clinic

    Każdorazowo przed przystąpieniem do zabiegu „Pracownik” wykonuje specjalistyczną diagnozę problemu z jakim zgłosił się „Klient”, obowiązkiem „Klienta” jest udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia i innych wymienionych w „Karcie ogólnej Klienta” która jest wypełniania samodzielnie lub wraz z „Pracownikiem” przed rozpoczęciem zabiegu  i stanowi podstawę do decyzji na wykonanie zabiegu, zaleceń pozabiegowych oraz określenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

    Każdy „Klient” zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, możliwymi skutkami ubocznymi, zaleceniami pozabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku, a decydując się na zabieg ma ich pełną świadomość i je akceptuje. , jeżeli „Klient” się nie zgodzi na wypełnienie i podpisanie „Pracownik” ma prawo odmówienia wykonania zabiegu.

    Każdy „Klient” ma obowiązek powiadomić prowadzącego go „Pracownika” o każdej zmianie dotyczącej przeciwwskazań w ciągu prowadzenia zabiegów mogących wpłynąć na przebieg i dobór zabiegu. Szczególnie w przypadkach dotyczących stanu zdrowia np. : ciąża, nowotwór, założenie implantów metalowych w miejscu zabiegowym, przebytych ostatnio chorobach np. żółtaczka (!), zakażeniach, aktualnych stanów zapalnych w organizmie, przyjmowaniu leków (szczególnie obniżających krzepliwość krwi).

    W trakcie „Zabiegów” Klient jest zobowiązany ściągnąć biżuterię, a jeżeli posiada ją w okolicy zabiegowej, w miejscu niewidocznym i trudnym do ściągnięcia winien niezwłocznie poinformować o tym „Pracownika” przed wykonaniem „Zabiegu”.

    „Pracownik” ma prawo odmówić wykonania zabiegu u „Klienta” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

    „Klient” zobowiązany jest powiadomić „Pracownika” wykonującego zabieg o pogorszeniu samopoczucia w trakcie lub po zabiegu.

    „Zabiegi” wykonywane są zgodnie z opisem dostępnym na stronie www.adamczykbeautyclinic.pl oraz cennikiem również dostępnym na tej samej stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach cena może ulegać zmianie jeżeli „Zabieg” jest indywidualnie komponowany dla potrzeb danego „Klienta” oraz w przypadku zastosowania aktualnej „Promocji”.

    Adamczyk Beauty Clinic  prowadzi sprzedaż „Voucherów”, który ma ważność od daty zakupu 6 miesiący, po upłynięciu terminu umowa między „Klientem” a Adamczyk Beauty Clinic wygasa, a klient nie może żądać zwrotu pieniędzy. 

    W przypadku spóźnienia się „Klienta” na zabieg dłużej niż 15 minut, termin zabiegu musi ulec zmianie na inny dzień.   Na zarezerwowany zabieg należy zgłosić się nie później niż 5 min przed zarezewowaną godziną zabiegu.

    Po każdym Zabiegu „Klient” otrzymuje zalecenia związane z dalszą pielęgnacją skóry, zalecane kosmetyki które mają za zadanie przedłużyć i podtrzymać efekty wykonanego zabiegu.

    Każdy „Klient” winien zdawać sobie sprawę, że jego styl życia może mieć duży wpływ na efekt po zabiegu i czas jego utrzymywania się. Ponieważ organizm ludzki jest nieprzewidywalny „Klient” musi sobie zdawać sprawę z tego, że dany zabieg może dawać różne efekty w zależności od indywidualnych kwestii zdrowotnych, metabolicznych oraz genetycznych, zatem nigdy nie ma 100% gwarancji uzyskania efektu opisywanego przez producenta urządzenia czy kosmetyku. W związku z czym „Klient“ nie będzie żądał zwrotu pieniędzy za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.

III Organizacja oraz przebieg rejestracji klienta

    „Klient” może dokonać rezerwacji usługi osobiście w Adamczyk Beauty Clinic lub poprzez portal moment.pl

    W momencie kiedy „Klient” dzwoni  chce się umówić na zabieg jednoznacznie oświadcza, że wyraża zgodę na kontakt w celu związanym z zarezerwowaną wizytą (przeniesienie wizyty, przypomnienie o wizycie). Jego dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu chyba, że w późniejszym czasie podczas wizyty wyrazi zgodę na kontakt w innych celach.

    „Klient” ma prawo odwołać zabieg bez konsekwencji finansowych oraz pakietowych w ciągu 24godz przed zarezerwowanym zabiegiem.

    W przypadku opóźnienia wynikającego z przebiegu zabiegów lub z winy „Pracownika” czas zabiegu nie zostanie zmieniony.

    W przypadku gdy klient nie przybędzie na wyznaczoną wizytę w danym terminie, bez uprzedniego odwołania wizyty w ciągu 24 godzin przed datą zabiegu, jego strefy pakietowe z depilacji laserowej, endermologii czy też zabiegów na twarz są normalnie rozliczone jak za sfinalizowaną wizytę(z pakietu).

   Odwołanie zabiegu w czasie krótszym niż 24 godziny przed datą zabiegu możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach (wypadek, sytuacja losowa, stan zdrowia) udokumentowanych w póżniejszym czasie przez „Klienta”.

    Adamczyk Beauty Clinic  ma prawo do odmowy wykonania zabiegu gdy spóźnienie „Klienta” przekracza 15 minut.

IV Dokumentacja

    Ze względów zdrowotnych i prawnych Adamczyk Beauty Clinic  w celu zatroszczenia się o bezpieczeństwo „Klienta” wymaga zapoznania się i podpisania określonych do różnych zabiegów, różnych Kart zabiegowych.

    Zgodnie z niniejszym „Regulaminem” „Klient” zobowiązany jest wypełnić samodzielnie lub za pośrednictwem „Pracownika” bezwzględnie „Karty ogólnej Klienta”, „Karty dedykowanej do określonego zabiegu” jeżeli wykonywany jest specjalistyczny zabieg wymagający odrębnej dokumentacji, „Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych”, „Zgody na kontakt telefoniczny/mailowy” Adamczyk Beauty Clinic  w celu zmiany terminu, odwołania wizyty, ofert marketingowej (opcjonalnie – Zgoda na cele marketingowe, Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych).

    Zgodnie z aktualnym prawem wszystkie dokumenty są przechowywane w bezpieczny sposób i zgodny z normami prawnymi. W każdej chwili „Klient” ma prawo zażądać usunięcia tych danych, taka prośba winna być złożona w formie pisemnej lub mailowej.

    Każdy „Klient” ma prawo wglądu do swoich „Kart” po uprzednim ustaleniu terminu wglądu.

    Do danych zawartych w „Kartach Klienta” ma dostęp właściciel Adamczyk Beauty Clinic  oraz „Pracownik” prowadzący danego „Klienta”. Wszyscy „Pracownicy” są związani umową zachowania poufności danych Klientów dostępnych w  Adamczyk Beauty Clinic  

V Reklamacja i zwroty

    „Klient” ma prawo złożyć reklamację w przypadku źle wykonanego zabiegu lub jego efektów (pojawienia się niepożądanych skutków zabiegu) w formie pisemnej przesłanej listem poleconym na adres Adamczyk Beauty Clinic  lub osobiście w recepcji.

    Reklamacja jest ważna wyłącznie w przypadku złożenia jej w dacie do 7 dni od wykonania zabiegu wraz z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji świadczącej o nieprawidłowości wykonanego zabiegu lub niepożądanych efektów wraz z dokumentacją tego, że zabieg został wykonany w Adamczyk Beauty Clinic .

    Towary sprzedawane w Adamczyk Beauty Clinic  nie podlegają zwrotowi.

    W przypadku zakupu wadliwego towaru w Adamczyk Beauty Clinic  przysługuje prawo reklamacji w ramach rękojmi, złożonej do 30 dni od daty zakupu. Niezbędnym warunkiem złożenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu, dowodu zakupu w Adamczyk Beauty Clinic  oraz dokumentu opisującego rodzaj wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Adamczyk Beauty Clinic  odpowie na taką reklamację w formie pisemnej.

    Wszelkie spory winny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

 

Zwrot KARTA PODARUNKOWA
Klient ma prawo do zwrotu zakupu usługi w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot dokonywany jest na voucher podarunkowy do wykorzystania na usługi w salonie Adamczyk Beauty Clinic.

VI Postanowienia końcowe

Wszystkie formy promocji, rabatów, voucherów oraz innych akcji promocyjnych obowiązują osobne regulaminy dostępne w Adamczyk Beauty Clinic.

 

Prawa i obowiązki „Klienta”  poszanowanie godności oraz uprzejme traktowanie przez „Pracowników” Adamczyk Beauty Clinic.

 

Każdy „Klient” winien zachowywać się z szacunkiem do pracowników Adamczyk Beauty Clinic oraz innych Klientów.

 

Poczucie bezpieczeństwa w przekazywaniu informacji „Pracownikowi” Adamczyk Beauty Clinic – Każdy „Pracownik” ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej wykonanych zabiegów oraz stanu zdrowia „Klienta”..

 

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w jakiejkolwiek kwestii związanej z nieodpowiednim zachowaniem „Pracowników” należy niezwłocznie poinformować właściciela lub innego pracownika o swoich zastrzeżeniach.

 

Za wszelkie uszkodzenia dokonane przez „Klienta” w Adamczyk Beauty Clinic odpowiada materialnie w całości „Klient”, jeżeli jest małoletni odpowiada opiekun.

 

W sytuacji nie zastosowania się do niniejszego „Regulaminu” przez „Klienta”, wszelkie kwestie odpowiedzialności względem „Klienta” za wykonany zabieg skutkuje pełnym wyłączeniem odpowiedzialności Adamczyk Beauty Clinic  względem „Klienta”.

 

„Klient” ma kategoryczny zakaz picia alkoholu , przyjmowania środków odurzających na terenie Adamczyk Beauty Clinic.

Prawa i obowiązki Adamczyk Beauty Clinic („Pracowników”)

W przypadku kiedy zabieg został wykonany profesjonalnie, zgodnie ze sztuką i procedurami kosmetologicznymi – Adamczyk Beauty Clinic  nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, które jest subiektywnym odczuciem “Klienta”.

 

Adamczyk Beauty Clinic  nie jest w stanie odpowiadać za zawartość kieszeni okrycia wierzchniego, prosimy o zabranie cennych rzeczy i zachowanie ich przy sobie.

 

Każdy „Klient” winien zachowywać się z szacunkiem do pracowników Adamczyk Beauty Clinic.

 

Adamczyk Beauty Clinic ponosi odpowiedzialność za nienależycie wykonany zabieg.

 

W przypadku spraw nie uregulowanych przez niniejszy „Regulamin” zastosowanie ma kodeks cywilny.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 08.01.2021 roku. Wszelkie jego zmiany będą ogłaszane na stronie Adamczyk Beauty Clinic www.adamczykbeautyclinic.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.